VedtekterVedtekter for Skala barnehage

Vedtekter for Skala barnehage

1. Navn

Barnehagens navn er Skala barnehage. Barnehagen er organisert som et aksjeselskap.

2. EIER

Barnehagen eies av Skala barnehage AS.

3. FORMÅL

Eierens formål er å eie og drive barnehagen. Barnehagen skal drives innenfor aksjelovens rammer.

Den skal sikre barna gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær kontakt med barnas hjem. Virksomheten skal til enhver tid drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomheten.

4. VERDIGRUNNLAG

Barnehagen skal ikke tilstrebe seg å være verdinøytral, men ha et verdigrunnlag som bygger på respekt for enkeltindividet, naturen, og alt som er levende. Og med basis i norsk tradisjon og den kristne tilknytning, slik  den fremkommer i Norges Grunnlov.

Barnehagen skal medvirke til å gjøre barna til samfunnsbevisste individer. Barna skal lære å være kritiske, og ikke ta alle ting for gitt, og ikke akseptere at nødvendigvis alt må være slik andre forteller at det skal være.

Enhver form for intoleranse og rasisme skal motarbeides. Vi skal lære barna å vise omsorg, forståelse og engasjement, og at konflikter til mennesker kan løses på andre måter enn med vold og mobbing.

5. BARN OG FORELDREMEDVIRKNING

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal enhver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges  vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

5.1 FORELDRERÅD

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet skal bli forelagt og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemning i foreldrerådet, gis det en stemme for hvert barn og vanlig flertallsvedtak gjelder.

5.2 SAMARBEIDSUTVALG

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende,  kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådet og de ansatte velger hver to representanter til samarbeidsutvalget, og det velges for ett år av gangen. Da skal det velges nye representanter for neste barnehageår. Styrer har møte-, tale og forslagsrett i samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Ved avstemning har hver representant en stemme, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Samarbeidsutvalget skal godkjenne årsplan for den pedagogiske virksomheten. Videre skal samarbeidsutvalget uttale seg i andre saker som er av viktighet for barnehagens innhold , drift og forholdet til foreldrene. Slike saker er bl.a. forslag til budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute og inneareler m.m.

Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eier, og eventuelt overfor fylkesmannen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende  lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.

6. OPPTAK AV BARN 

Søknad om plass i barnehage skjer elektronisk via hjemmesiden til Fredrikstad kommune. Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars.

Opptaket foretas av eierstyret, etter innstilling fra barnehagens styrer etter følgende kriterier:

1. Barn med prioritet etter §13 i barnehageloven.

 Funksjonshemmede barn har fortrinnsrett til barnehageplass dersom barnet etter en helhetsvurdering kan ha nytte av oppholdet.

Barn som er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester § 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. Se forskriftene til barnehageloven for lovinnhold.

Dokumentasjon: Vedtak fra barnevernet.

2. Barn som bor i familier med store belastninger:

Store belastninger kan være sykdom i hjemmet, søsken eller foreldre med nedsatt funksjonsevne.

Dokumentasjon:Anbefaling fra helsesøster, lege, barnevern eller lignende.

3. Andre kriterier i prioritert rekkefølge:

1A- 5-åringer 

2B- Minoritetsspråklige barn over 3 år 

3C- Søsken til barn som går i barnehagen

4D- Barn av spesielt unge foreldre(16-20 år) 

5E- Barn med familier hvor begge/enslige forsørgere er i arbeid eller under utdanning.                                    

6F- Loddtrekning

Søknadsfrist for det ordinære opptak er 1. mars

4. Søknaden skal gå via Fredikstad kommune hvor vi har et samordna opptak. www.fredrikstad.kommune.no

Barnehageplassen beholdes frem til oppsigelse fra foreldre foreligger

Ved tildeling av plass må barnas foresatte skriftlig akseptere barnehagens vedtekter.

7. Andre bestemmelser

7.1 Foreldrebetaling:

 Foreldrebetalingen fastsettes av generalforsamlingen i Skala barnehage.

- Betalingen skjer forskuddsvis den 1. i hver måned.

- Betalingen påbeløper for ubenyttet plass.

- Det betales for 11 måneder- betalingsfri i juli- barna må ha 3 uker sammenhengende ferie om sommeren.

- Det gis søskenmoderasjon etter regler gitt av Fredrikstad kommune.

- Det gis intektsregulert moderasjon etter regler gitt av Fredrikstad kommune.

7.2 Oppsigelse

  • Ved manglende betaling: dvs. resistanse på 2 måneder eller mer, kan leder si opp plassen.
  • Oppsigelse av plass skal skje skriftlig til Skala barnehage.
  • Det er 3 måneder gjensidig oppsigelse regnet fra 1. eller 15. i måneden etter mottatt oppsigelse.
  • Ved oppsigelse av plass i perioden 01.05 til 31.07 må oppholdsavgiften betales fullt ut til og med 31.07.

8. Personale og bemanning

Hver barnehage skal ha en styrer som har den daglige ledelse av virksomheten. Styrer og pedagogisk leder skal ha utdanning som førskolelærer eller annen relevant pedagogisk utdanning.

Styrers administrasjonstid kommer i tillegg til normen for pedagogisk bemannning.

8.1 Norm for bemanning

Det skal være 1 pedagogisk leder pr. 14 barn når barna er over 3 år og 1 pedagogisk leder pr. 7 barn når barna er under 3 år og barnas daglige oppholdstid er over 6 timer. 

8.2  Åpningstider

Åpningstiden i Skala barnehage er fra 0630 til 1700.

9. Barnehageåret

Barnehageåret er fra 1. august til 31 juli. Barnehagen holder stengt 1 planleggingsdag i året. Vi holder ÅPENT hele sommeren,med begrenset åpningstid i ukene 28-29-30 fra kl 8.00-16.00.  Men vi holder stengt julaften og nyttårsaften.

10. Leke- og oppholdsareal

Barnehagens godkjente leke og oppholdsareal er  215 m2. i Vollebergveien 4.

Arealnormen pr. barn er fastsatt til:

3,5 m2 for barn over 3 år

5,3 m2 for barn under 3 år

11. Internkontroll

Barnehagens internkontrollsystem er eiers ansvar og skal ivaretas ved jevnlig kontroll av eier i samarbeid med styrer i h.h. til lov om barnehager §15. Barnehagens internkontrollsystem skal være tilgjengelig i barnehagen.

12. Politiattest

Alle ansatte i barnehagen skal legge frem tilfredsstillende politiattest.

13. Taushetsplikt

Eierstyret, samarbeidsutvalgets medlemmer og barnehagens ansatte har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven(jmf. lov om barnehager §21-23)

14. Forsikring

Barna er forsikret gjennom en ulykkesforsikring, i den tid barna er i barnehagen. Barnehagen er ikke erstatningsansvarlig for tap eller skade på medbrakte eiedeler.

De ansatte er forsikret i arbeidstiden av arbeidsgiver i henhold til lov om yrkesskadeforsikring.

15. Vedtektsendringer

Endring av disse vedtekter foretas av generalforsamlingen etter uttaleelse fra foreldreråd-utvalget. Vedtektene skal sendes kommunen til orientering.

Vedtektsendringer kan foretas av ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Forslag til endringer skal forelegges foreldrerådutvalget til uttalelse før avgjørelse.

16. Villkår for kommunal støtte til drift av private barnehager

Tilskudd ytes på følgende villkår:

- Barnehagen skal delta på samordnet opptaksprosess(jf. Barnehageloven §12)                                                   

- Styrer skal delta i tverrfaglig samarbeid                                                                                                               

- Eier av barnehagen skal overholde frist for levering av regnskap                                                                      

- Arealutnyttingen skal ikke være høyere enn det som følger av de kommunale bestemmelsene om arealutnyttelse